زمانی که شهرهای بزرگ در کنار رودخانه ها ساخته می شدند

گویا دیوید مایلز در نیمه شبی ، داشته گاهنامه ای را می خوانده که
چشمش به نوشته ای برخورد کرده است که نوشته بود:
کمابیش در کنار بیش تر شهرهای بزرگ آمریکا
رودخانه ای روان است.
مایلز، نخست در شگفت می شود و پس از اندک زمانی می بیند که
این رودخانه ها نیستند که در نزدیکی شهرهای بزرگ آمریکا روان
هستند بلکه این شهرهای بزرگ هستند که در کنار رودخانه ها
ساخته شده اند.

بن مایه:نسک جهان بی خدا،نوشته ی دیوید مایلز

۹-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements