الیزابت کدی استنتون و پشتیبانی او از لغو برده داری و برابری جنسیتی

الیزابت استینتون(۱۹۰۲-۱۸۱۵)،یک بی خدا بود و از لغو برده داری و
دادیک(حقوق)زنان و برابری جنسیتی پشتیبانی می نمود.
او همیشه با پای فشاری،بسیاری از دشمنان خودش را به خشم و لرزه می انداخت
چون همیشه با آوای بلند می گفت که نسک های آسمانی و دینی ،بزرگ ترین
سد راه آزادی و پیشرفت زنان است.

بن مایه:
از نسک بی خدایی برای تازه کارها،نوشته ی
دکتر دیل مک گاون

۹-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements