کاریکاتور قمر بنی هاشم(ابولفزل)

13

این کاریکاتور را همین امروز ساختم آن هم در هوای داغ تابستان
و امیدوارم از آن خوشتان بیاید،نکته ای هم که نباید فراموش کنید
این است که ما در زبان پارسی واک ض نداریم و من به جای آن از
واک ز استفاده کرده ام و می بینید که واژه ی ابولفزل(ABOLFAZL)
را داریم که پارسی شده ی بیگانه واژه ی ابوالفضل می باشد.

۱-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements