من برای اندیشیدن، از هیچ کسی اجازه نمی گیرم

من برای اندیشیدن و شیوه ی اندیشیدنم از هیچ کسی اجازه نمی گیرم
مگر آخوندها و دین پرستان چه کاره اند که هتا برای شیوه ی اندیشیدن
و چگونه زیستنمان نسخه می پیچند؟
اشکال و گره کار مردم این است که به جای این که در زندگی شان
بیندیشند و خردگرایی پیشه بکنند، افسار خویش را داده اند به دست
کسانی که به نادانسته هایشان افتخار می کنند،کارمان به جایی رسیده
است که آخوندها با گستاخی و پر رویی هر کاری که دلشان می خواهد
را انجام می دهند و مردم نیز خاموش نشسته اند،خوب برای بسیاری
از اینان خاموش ماندن و لب فرو بستن ،سود مالی برایشان دارد
و این ها را باید هزب بادی دانست که باد به هر سویی بوزد آنان به
آن سو گرایش می یابند،برای این چنین کسان سود و پول در هر کجا
باشد، بدان سو می روند.
کتاب های دینی و باورهایتان را برای خودتان نگه دارید
برای من نداشتن آن ها بهتر و بسی سودمند تر از داشتنشان است.
آیا نداشتن یک چیز بی ارزش،زیانبار و زهرآگین ،بسیار بهتر از داشتن آن نیست؟

۲۹-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements