امام بنفش(هسن روهانی) می بایست به دادگاه کشانده شود

امام بنفش که همان هسن روهانی باشد به دنبال خیزش
دانشجویان در کوی دانشگاه به تاریخ سال ۱۳۷۸ و در
راه پیمایی وفاداران به رژيم اسلامی ،دانشجویان به پاخاسته
را پست تر و کوچک تر از آنی دانست که بخواهد آن ها
را برانداز بنامد.
به گفته ی این امام بنفش،در آن زمان : اگر سپارش
بلند پایگان رژیم اسلامی نبود،مردم ما این ها(دانشجویان و به پا خاستگان)
را تکه تکه می کردند.

ما با چنین تروریست ها و سرکوبگرانی روبرو هستیم که
با بی شرمی به جهان لبخند می زنند و بی آن که بازخواست
و به دادگاه کشانده شوند،راست راست راه می روند
و کسی هم نیست پیگیر کارنامه ی ننگین و سیاه آنان باشد.

آیا سازمان کشورهای هم پیمان(سازمان ملل) جایگاه
کسانی چون امام بنفش است؟چرا باید به چنین کسانی
اجازه ی سخنرانی در آن جا داده شود؟

گستاخی این امام بنفش تا بدان جاست که خود را رییس
جمهور همه ی مردم ایران می داند و زمانی هم که می خواهد
از ایرانیان سخن بگوید و خود را نماینده ی آنان نشان بدهد
آمیختار(ترکیب) مردم مسلمان ایران را به کار می گیرد
خواهش من از این امام بنفش این است که خودش را
نماینده ی همه ی ایرانیان نداند،چرا که من نه مسلمانم
و نه جیره خوار و نه مزد بگیر رژيم اسلامی.
نه به خدای شما که الله باشد و نه به هیچ خدای دیگری
باور ندارم و از این بابت خودم را فردی آزاد می دانم.
یادتان باشد هیچ گاه ناآگاهانه دست به هیچ کاری نزنید
مگر این که آگاهی،دانش و دانستگی کافی را به دست
آورده باشید،زمانی که می بینید رای شما هیچ چیزی را
دگرگون نمی کند،باید بدانید که دادن رای هیچ فرقی
با ندادن آن نخواهد داشت.
کاش می شد،برچسب اسلام و مسلمانی را آزادانه
از شناسنامه ام بزدایم ،چرا باید به زور در شناسنامه ام
آن هم به خواست یک سیستم دینی که همان رژیم اسلامی
باشد،از هنگام زاده شدن، بی آن که درکی از پیرامونم داشته
باشم،برچسب و مهر اسلام و مسلمانی بخورم؟
در این سخنگاه(تریبون)،آزادم و می توانم بی هیچ ترسی
بگویم که یک بی خدا،یک بی دین،آزادی خواه،خردگرا
و دادخواه هستم.
زمان تک گویی و تک سدایی به پایان رسیده است
و این را نیز بدانید که هرگز نخواهید توانست
با ترساندن و آزار و شکنجه ، سدایم را خاموش بکنید
تا زنده ام سخن خواهم گفت و باکی از این که با
تروریست هایی همچون شما در می افتم،ندارم.

۲۹-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements