هیچ انسان خردمندی برای کشته شدن تروریست های پاسدار و بسیجی به دست همتایان خودشان ،اندوهگین نمی شود

خبرگزاری ها دارند پشت سر هم از کشته شدن
پاسداران و بسیجی ها در سوریه گزارش می دهند.
سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی،سازمانی تروریستی می باشد
که به پشتیبانی از خودکامه ای به نام بشار اسد برخاسته است.
سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی، زمانی که از مبارزه با تروریسم سخن می گوید
آدم خنده اش می گیرد،مبارزه ی سپاه پاسداران با دولت اسلامی
مبارزه ای میان دو رژیم تروریستی،نبرد میان رژیم اسلامی
با دولت اسلامی می باشد.
هیچ آدم خردمندی از شنیدن خبر کشته شدن سرکوبگران،هراس آفرینان
و شکنجه گران ، نه اشک می ریزد و نه هتا اندوهگین می شود.
این باید آویزه ی گوش انسان های بسیاری شود که
سپاه،بسیج و ساختار دین، اشغالگران و ویرانگران ایران اند
و می بایست برای ریشه کنی آن ها از هم اکنون دست به کار شد.

۲۸-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements