من شارلی هستم،من شارلی هبدو هستم،من هرگز نترسیده ام

شماری گمان می کنند با دامن زدن به کشتارهایی
همچون رخدادهای ناگوار تروریستی در فرانسه، می توانند
همگان را بترسانند،ولی کور خوانده اند،من نه از
تروریسم اسلامی می ترسم و نه از رژیم اسلامی
و نه از دولت اسلامی ، من یک آزادی خواه هستم که
جوینده ی آزادی ام.
اسلام،باورهایتان و هر چیزی که بوی خون و کشتار
می دهد را برای خودتان نگه دارید.
با ترسانیدن و ترور ، هرگز نخواهید توانست ترس
به دلمان بیندازید،من چونان کوه استوار ایستاده ام
و من هرگز نترسیده ام.
و با سدای بلند می گویم که
من شارلی هستم،من شارلی هبدو هستم
من بی خدا هستم،من مرتد هستم.

۲۸-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements