آقای رییس،بلشویسم بر همه ی مردم سایه افکنده است

آقای رییس، بلشویسم بر همه ی مردم سایه افکنده است
بسیاری از سران دولتی ،کارفرمایان،کشیشان ، توانگران(ثروتمندان)
و روزنامه نگاران گمان می کنند که کمونیزم(کمونیسم) آسیب و ختری
پدید آورده است و می کوشند تا این ختر را به جهانیان نشان بدهند…
ولی آن چه که از این بدتر است،این است که از این پس،هیچ کسی
جرات نخواهد کرد درباره ی یک جستار و یا اندیشه ی تازه
سخنی بگوید.
زیرا بی درنگ متهم به داشتن اندیشه های بلشویکی می شود
و دیگر گفت و گو و مناقشه درباره ی اندیشه های نوین
سودی نخواهد داشت.
و اگر کسی دیدگاهی را ارایه بدهد،بی درنگ به او گفته می شود
که این یک اندیشه ی بلشویکی است.

بخشی از سخنرانی مایر لندن در روز یازدهم فوریه ی
سال ۱۹۱۹ در کنگره

بن مایه:
نسک خیانت بزرگ
نوشته ی آلبرکان
ترجمه ی هسن فرامرزی
فرگرد دوم(فسل دوم) رویه ی شماره ی ۴۶

۲۲-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements