من، رژیم ننگین اسلامی را به رسمیت نمی شناسم

رژیم ننگین اسلامی ، همیشه در بوق و کرنا می کند که کشور اسراییل
را به رسمیت نمی شناسد، من یکی که رژیم ننگین اسلامی را به رسمیت
نمی شناسم و به این باور دارم که کشور ایران،اکنون در اشغال
رژيم ننگین اسلامی است و این رژیم ننگین اسلامی، به نمایندگی از
تروریسم اسلامی و مافیای اسلام ، سرزمین ایران را به اشغال خودش درآورده است.
رژیم ننگین اسلامی،ساختاری تروریستی است که در تاریخ سی و هشت ساله اش
از هیچ جنایتی برای ماندگاری خودش،فرو گذار نکرده است.

یک پرسش، مگر موجودیت رژیم اسلامی به رسمیت شناخته می شود که درباره ی
به رسمیت شناختن و یا نشناختن موجودیت کشور اسراییل ،سخن پراکنی های
بسیار می کند؟
رژیم ننگین اسلامی،چه دلش بخواهد و چه دلش نخواهد
کشوری به نام اسراییل در خاورمیانه وجود دارد و به رسمیت شناخته
شدن و یا نشدن اسراییل از سوی رژیم ننگین اسلامی،هیچ اثری بر موجودیت
کشور اسراییل نخواهد داشت.

۲۰-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements