تاریخ،ساخته می شود

تاریخ،نوشته نمی شود،بلکه تاریخ ساخته می شود.

گمان کنم این جمله از بن گوریون باشد،جمله ای زیبا که امیدوارم
آن را برای همیشه به یاد بسپارید.

۲۰-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements