برای ابراهیم پیامبر

و شما خدای ابراهیم را ستایش می کنید
و ابراهیم مرد متاهلی بود که از ترس جانش
همسرش را خواهرش نامید
و او را به فرمانروای مسر(مصر)
برای همخوابگی بخشید

و سپس با دخترکی که کنیز همسرش بود
همبستر شد
و زمانی که آبستن شد و کودکی آورد
او و کودکش را بدون پناه و بدون آب و خوراک
در بیابان داغ و سوزان رها کرد

و شما خدای چنین جنایتکاری را می پرستید
آه ه ه ه ه
چه مذهب های ابلهانه ی نفرت انگیزی
چه پیامبران گندکار(فاسد) و کریهی(زشتکاری)

این سروده از شکوه بختیاری می باشد.

شما می توانید نگاهی هم به وبلاگ ترانه ی
آزادی بیندازید.
taraneh-azadi.blogspot.com

۱۷-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements