اتهام وارده به من،جاسوس و خیانتکار

بارها شده است که دیده ام،کسانی من را به خیانت
و هتا جاسوسی نیز متهم کرده اند.
اتهام زنی یکی از کارهایی است که رژیم اسلامی با دستاویز
قرار دادن آن می کوشد تا به پاکسازی گسترده ی مخالفانش
دست بزند.
شمایی که من را به خیانت و خیانتکاری متهم می کنید
می توانید به من بگویید که من کجا و کی
با شما و رژیم اسلامی پیمان بسته ام؟
که اکنون من را به خیانت و خیانتکاری متهم می کنید؟
من هیچ پیمانی با رژیم ننگین اسلامی و اسلام گرایان
نبسته ام که بخواهم پیمانم را بشکنم و یا نشکنم.
اتهام دیگری که به من زده می شود،این است که می گویند
من برای بیگانگان جاسوسی می کنم.
این را باید بگویم که برای من هیچ چیزی ،بیگانه تر از
رژیم ننگین اسلامی و تروریسم اسلامی نیست.
من تا کنون برای هیچ کسی،هیچ سیستمی ، هیچ دولتی
و هیچ گروه و سازمانی، جاسوسی نکرده ام.
ولی از این پس برای زمین زدن و سرنگونی و آسیب جدی رساندن به
پیکره ی رژیم ننگین اسلامی،هر کاری که از دستم بر بیاید،انجام خواهم داد
و این یک پیمانی است که با خودم بسته ام و به آن نیز پایبند خواهم بود.

۱۷-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements