رژیم اسلامی،بدون نفت،هیچ چی نیست

دوستداران رژیم اسلامی از سرمایه گذاری کلان انیرانی ها
در ایران سخن می گویند ولی هیچ دستک و سندی را نشان
کسی نمی دهند تا تاییدیه ای بر سخنانشان باشد.
این را هم باید به یاد بسپارید،تا زمانی که رژیم ننگین اسلامی برپا می باشد
و سازمانی تروریستی ، مانند سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی
در ایران وجود دارد که همه چیز در کنترل اش است،هیچ سرمایه گذاری
کلانی در ایران انجام نخواهد شد.
چه کسی می آید در کشوری که غرق در فساد است
سرمایه گذاری کلان بکند؟
دوستداران رژیم اسلامی بروند دلخوش به همان فروش
نف خام و مواد کانی باشند.
فروش مواد کانی و نفت خام که از درون زمین بیرون کشیده
می شود که هنر نیست،این را هر کشوری می تواند انجام بدهد.
ایران کشوری است که از سوی مفت خورهای اسلام گرا
گردانده می شود و چشم امید این ها نیز همین نفت خام است.
اگر این نفت را از این ها بگیرند،آن ها دیگر هیچ نخواهند داشت
و آن گاه می توان آن ها را برابر با هیچ دانست.

۵-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements

غول اسپاگتی پرنده

144

بن مایه:
luckydawg.deviantart.com

۳-۴-۲۵۷۵ پارسی

در اندیشه ی ایران بدون اسلام

ماه روزه داری یا همان ماه گرسنگی کشیدن مسلمانان
دارد آهسته آهسته به روزهای پایانی اش می رسد
هر ساله رژیم اسلامی در رسانه ی میلی تهدید می کند
که برخورد سختی با روزه خواران
و کسانی خواهد کرد که وانمود به روزه خواری می کنند.
خب کسی که روزه دار است و دوستدار ماه گرسنگی که
دیگر نمی آید روزه خواری بکند.
در این میان ما با دو گزینه روبرو هستیم.
یک-آن کس مسلمان است ولی روزه نمی گیرد.
دو-آن کس نامسلمان است و در ماه گرسنگی که ویژه ی
مسلمانان است،روزه نمی گیرد.

در این دو گزینه می بینیم که این ها روزه نبوده اند که
بخواهند روزه خواری بکنند.

خود من از دوران کودکی ام تا زمان برگشتنم از اسلام
و خداناباور شدنم،یادم نمی آید که بیش تر از سه-چهار بار
روزه گرفته باشم.

بزرگ ترین هنری که رژیم اسلامی از خودش می تواند نشان
بدهد این است، کسانی را که روزه دار نیستند و یا
وانمود به روزه داری نمی کنند را به تله بیندازد
برایشان پرونده سازی بکند و بر پیکرهایشان نشانه ای
از شکنجه های اسلامی(مانند تازیانه) را برجای بگذارد
و ترس در دل مردم بیندازد.

البته این را هم فراموش نکنیم که خود این مردم نیز پشتیبان
سرکوبگری رژیم اسلامی اند و نباید این سرکوبگری ها
و زیرپاگذاشته شدن آزادی ها را تنها به گردن چندین تن انداخت
بلکه بخش زیادی از همین مردم هستند که چونان پیچ و مهره
این سیستم(رژیم اسلامی) را ساخت داده اند.

زمانی که تشنه می شوی باید یک نوشیدنی بیاشامی
و زمانی هم که گرسنه می شوی باید یک خوراکی بخوری
چون اندام ها برای کارکرد درست به این ها نیاز دارند.

زمانی بود که رژیم هتا فکرش را هم نمی کرد که شماری پیدا
بشوند که از اسلام برگردند و یا این که خود را خداناباور بدانند
رژیم اسلامی به خوبی می داند که یک انسان خردگرا را هرگز
نمی تواند با مقدسات و یا باورهای دینی فریب دهد و این به
خشم رژیم اسلامی افزوده است.

آیا این خنده دار نیست که آدم را برای نوشیدن آب و یا
خوردن خوراکی دستگیر بکنند و به زیر شکنجه و تازیانه ببرند؟

همه ی این سرکوب ها و شکنجه های رژیم اسلامی برای
زنده نگه داشتن اسلام در ایران است چون از کسانی که به
ایران بدون اسلام می اندیشند، سخت در هراس است.

و دور از ذهن هم نباید باشد که آزادی خواهانی چون من
به ایران بدون اسلام بیندیشند.

۳-۴-۲۵۷۵ پارسی

با رفتن شما بر سر گور مردگان چیزی دگرگون نخواهد شد

با رفتن شما بر سر گور مردگان چیزی دگرگون نخواهد شد
زمانی که جانداری می میرد،پیکرش می پوسد و از هم فرو می پاشد.
هیچ مرده ای توان شنیدن این را که شما چه می گویید و یا توان
دیدن این را که شما چه کاری انجام می دهید را ندارد چون او
پیش از این ها مرده است.
این که شما از مرگ می ترسید و نمی توانید مرگ را بپذیرید
و با آن کنار بیایید،دلیل نمی شود که مردگان در جهانی دیگر
هم چنان زنده باشند و یا این که جهان پسینی در کار باشد.
زمانی که روی سنگ گور مردگان گندم،جو،هلوا،خرما
برنج و مانند این ها می ریزید،آیا از خودتان پرسیده اید
که این کارها بر چه پایه ای و برای چیست؟
بی شک ریشه ی این کارها را باید در زمان باستان و
دوران کهن جست و جو کرد.
زیرا در زمان باستان برای مردگان،خانه گوری می ساختند
و در درون آن خانه گورها برای مردگانشان خوراکی،نوشیدنی
و پوشیدنی می گذاشتند،چون باور داشتند که مردگان از
آن ها استفاده خواهند کرد.
همه ی این کارها،ریشه در ناآگاهی و نادانی دارد که
از گذشته تا به امروز همراه آدمیان بوده است.
البته تلاش ها و کوشش های بسیاری نیز برای آگاهی بخشی
انجام گرفته است ولی گویا گوش ها و چشم های زیادی
تلاش سرسختانه ای می کنند برای نشنیدن و ندیدن.

۳۰-۳-۲۵۷۵ پارسی