هنوز از گذشته نگسسته ایم و سنت ها را نشکسته ایم

سنت ، خواستار آن است که با توجه به پایه ها و مایه های
ریشه دارش به ارزش ها و هنجارهای کهنه و تجربه شده
باز گردد و آن ها را پی بگیرد و البته که همه ی آن ها
را نیز خوش می دارد.
هازه ی ما به مانند هازه های نوین،از گذشته اش نگسسته
و سنت ها را نشکسته است،بلکه می توان گفت
هنوز هم به رغم جنبش ها و دگرگونی های گوناگون
زیر آوار بسیاری از سنت های بازدارنده ی تاریخی خود
له شده و هنوز نتوانسته است برای پاسخگویی به
نیازهایش به ساختارهای دموکراتیک ،سازمان یافته
و شهروندی(مدنی) دست یابد.
از این رو هازه ای است درگیر تاریخ کهنه و پیشانوین
و البته نادموکراتیک که زیر سایه ی سنجه ها،هنجارها
و ساخت های کهنه می باشد.

بن مایه:
از رشته نوشتارهای مهمد مختاری

نکته:مهمد مختاری در کشتارهای زنجیره ای به دست ماموران
امنیتی رژیم ننگین اسلامی در دهه ی ۱۳۷۰ کشته شد.

۹-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements