نوفه چیست؟

نوفه در زبان انگلیسی همان نویز است که به مانک سدای بلند
و ناخوشایند ،قیل و قال و همهمه می باشد.
نوفه در الکترونیک،نشانک(سیگنال) نا خواسته ای است که وارد
سیستم مخابراتی می شود و یا در درون آن پدید می آید و در
دریافت نشانک های(سیگنال های) خواسته،اختلال پدید می آورد.
نوفه در آکوستیک،به هر سدای بیرونی که در دریافت سداهای
خواسته،اختلال پدید می آورد،گفته می شود.
+
نوفه در زبان پارسی،شور و غوغا و سدا و آواز بلند را گویند.

بن مایه:
پای نوشت در رویه ی شماره ی ده
در نسک لیزر و کاربردهای آن
ترجمه ی رضا پرورش
نوشته ی کورت اشتلینگ
kurt R.stehling
نشر اندیشه-تهران ۱۳۵۱

۹-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements