رژیم اسلامی،بدون نفت،هیچ چی نیست

دوستداران رژیم اسلامی از سرمایه گذاری کلان انیرانی ها
در ایران سخن می گویند ولی هیچ دستک و سندی را نشان
کسی نمی دهند تا تاییدیه ای بر سخنانشان باشد.
این را هم باید به یاد بسپارید،تا زمانی که رژیم ننگین اسلامی برپا می باشد
و سازمانی تروریستی ، مانند سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی
در ایران وجود دارد که همه چیز در کنترل اش است،هیچ سرمایه گذاری
کلانی در ایران انجام نخواهد شد.
چه کسی می آید در کشوری که غرق در فساد است
سرمایه گذاری کلان بکند؟
دوستداران رژیم اسلامی بروند دلخوش به همان فروش
نف خام و مواد کانی باشند.
فروش مواد کانی و نفت خام که از درون زمین بیرون کشیده
می شود که هنر نیست،این را هر کشوری می تواند انجام بدهد.
ایران کشوری است که از سوی مفت خورهای اسلام گرا
گردانده می شود و چشم امید این ها نیز همین نفت خام است.
اگر این نفت را از این ها بگیرند،آن ها دیگر هیچ نخواهند داشت
و آن گاه می توان آن ها را برابر با هیچ دانست.

۵-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements