وبلاگ نویسی و وبلاگ هایی که می خوانم

وبلاگ کژدم را همیشه دنبال می کنم ولی جای افسوس
فراوان هست که ایشان این روزها کمتر می نویسند.
یک وبلاگ دیگری هم هست از فیروز نجومی که نوشته هایش
بسیار خواندنی و آگاهی افزا می باشد.
من برای نخستین بار نوشته های فیروز نجومی را در تارنمای
ettelaat.net
دیدم و پس از آن ،وبلاگ فیروز نجومی را به لیست وبلاگ هایی
که می خوانم،افزودم.
+
من می دیدم که در گستره ی وبلاگ نویسی به زبان پارسی
کسی نیست که پرکار و پرتلاش باشد و از نانوشته ها
بنویسد و نبود چنین وبلاگ ها و تارنماهایی مرا بر آن داشت
تا دست به ساخت این وبلاگ بزنم.
از تاریخ گشایش این وبلاگ چیزی نزدیک به سه سال می گذرد
ولی من هیچگاه از وبلاگ نویسی خسته و ناامید نشده ام
با نگاه به بایگانی وبلاگم( از نوشته های آغازینم تا به اکنون)
می توانید به روند رو به رشد اندیشه ای و ذهنی ام پی ببرید.
این وبلاگ، شناسنامه ی من است و من با آن شناخته می شوم
و اکنون دیگر بخشی از من شده است،کاش این امکان وجود داشت
که نوشته هایمان برای همیشه در تاریخ ثبت می شدند تا آیندگان
می دانستند که گذشتگان به چه می اندیشیدند و چگونه می زیستند.
البته شاید برای آیندگان ،این که گذشتگان به چه می اندیشند
و چه می کردند ، بی اهمیت باشد ولی پیدا می شوند کسانی
که بخواهند این ها را بدانند.
+
آوردن گفته ی زیر که از زبان یک سرخ پوست در یک فیلمی
که نامش یادم نیست می تواند به جا باشد.

ما با اثری که از خودمان برجای می گذاریم،شناخته خواهیم شد.

۲۶-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements