دین،یک وسواس همه گیر

دین ساخته شده است برای پدید آوردن وسواس در کسانی
که باورمند هستند(مومنان و دینداران).
اگر شما بر این باورید که خدا همه چیز را آفریده است و همه ی
رخدادها در جهان را بخشی از برنامه ی رازآلود خدا می دانید.
و می گویید که به همین دلیل،باید خدایی هم وجود داشته باشد
و نتیجه می گیرید که باید او را بپرستید.
آن گاه گزینه هایی چون پاداش و کیفر و مجازات را در برابر
خودتان خواهید دید و چون انجام دادن و انجام ندادن
برخی کارها را با پاداش و کیفر توجیه خواهید کرد
این کارهای شما به این خواهد انجامید که
دین به یک وسواس همه گیر تبدیل شود.
مردم دیندار درک نمی کنند که راه ها و گزینه های دیگری هم
می تواند برای اندیشیدن وجود داشته باشد و برای همین هم هست
که بسیاری از دینداران بر این باورند که هتا خداناباوران نیز
به وجود چیزی به نام خدا باور دارند ولی نمی خواهند این
را بپذیرند و از پذیرش آن سر باز می زنند.
این سخنان خداباوران و به ویژه دین باوران از آن جا ناشی می شود
که آن ها هیچ گاه نمی توانند بپذیرند که شیوه ی دیگری از اندیشیدن
هم باید وجود داشته باشد.
و هتا می بینیم که این نگرش که انسان باید تنها جنس مخالفش
را دوست بدارد، از سوی دین باوران به سختی پشتیبانی می شود.
این دین باوران از یک قالب فکری که در آنان کاشته شده است
پیروی می کنند و نمی توانند با این کنار بیایند که یک فرد می تواند
همجنسگرا هم باشد و نمی بایست هتمن یک فرد، ناهمجنسگرا باشد
و به یاری این چنین استدلال هایی است که خداباوران بر این باورند
که هیچ خداناباوری وجود ندارد و خداناباوران تنها برچسب خداناباوری
را بر خودشان دارند ولی آن ها(خداباوران) نمی توانند پاسخ بدهند
که چرا باید این چنین باشد؟و یا چرا این چنین است؟
و گمان هم نکنم که بتوانند پاسخ این پرسش ها را بدهند.
آنان در یک قالب فکری گیر افتاده اند و هتا توان پنداشتن(تخیل)
نیز به کمک همین قالب های فکری از آنان(خداباوران) ستانده شده است
پس باید هم این نگرش در میان خداباوران و دینداران باشد که
بدون باشندگی خدا و دین،شادی و شادمانی نیز وجود نخواهد داشت.

بن مایه:
در نگارش این نوشته از نوشته های
excultist
در بخش
reddit.com/r/atheism
کمک گرفته شده است.

۲۰-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements