نگرانی از فرو افتادن آسمان

تاریخ به خوبی نشان می دهد که نگرانی از فرو افتادن آسمان
یکی از کابوس های هراس انگیز مردم در زمان باستان بوده است.
برای نمونه،هنگامی که اسکندر مقدونی از غلاتیان(مردمانی در آسیای کوچک)
پرسید که از چه چیزی بیش از همه می ترسند؟
آنان پاسخ دادند که از فروریختن آسمان.

بن مایه ها:
نسک استوره و رمز در اندیشه ی میرچا الیاده
ترجمه ی جلال ستاری،ستون جهان،رویه ی ۱۸۱
+
و نسک
nazaame kaaenaat dar ghoraan
پانوشت در رویه ی ۴۷

۱۳-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements