نتیجه ای کاملن وارونه

زیگموند فروید می نویسد:
در این زمان جنبشی درباره ی دین درگرفته است و پیشروان
دین هایی چون ترسایی گری،یهودی و اسلام داومند آنند که
دانش جز دین،چیز دیگری نیست و برای اثبات این گفته ی
خودشان،دست به تفسیرها و استدلال هایی می برند که بسی
کودکانه می باشد و نتیجه ای کاملن وارونه از آن چه دلخواهشان
است به دست می دهد.
البته این روشی نو برای این کسان نیست چون پیشینیان آن ها
در این کارها بسی پیشگام تر بوده اند.

بن مایه:
آینده ،یک پندار- زیگموند فروید
هاشم رضی،رویه ی ۲۲۲

۱۳-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements