لنگرگاه های دور دست

جهان تازه ی زیبایی که در کار ساخته شدن بود
برایم جاذبه ی اندکی داشت
خوش بختانه،من می توانستم رویم را از این جهان برگردانم
و راه خودم را در میان دریاهای ناآرام به سوی لنگرگاه های دوردست بیابم.

بن مایه:
نسک برکه ی آتش
نوشته ی جان کریستوفر
ترجمه ی زمان
رویه ی شماره ی ۲۲۷

۱۳-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements