دیکتاتوری ها بر ترس آفرینی و ترور استوارند

همه ی دیکتاتوری ها بر ترس آفرینی و ترور استوارند.
همین آخوند خامنه ای را که می بینید یک پیر مرد ریشو
و دستاربند است که به گمان خودش سری توی سر ها دارد.
این فرد آن اندازه خودبرتر بین و پندارباف است که شاید
خودش را کانون گیتی نیز بداند،که هر چه در کل کیهان است
به گرد او می گردد.
رژیم اسلامی به مانند یک باند مافیایی است که هیچ چیز
برای آن به جز پول و نیرو و توان(قدرت)ارزشی ندارد
و زنجیره های این ساختار آماده اند تا برای رسیدن به آن ها
دست به هر پلید کاری که می گویی بزنند.
این رژیم اسلامی ، بنیادش بر اسلام و باورهای اسلامی است
و البته که خشونت،ترور،کشتار،شکنجه و آزار دگراندیشان
از سوی همین تازینامه(قرآن)، پشتیبانی می شود.
هر کسی که این را نمی پذیرد باید برای یکبار هم که شده برود
و قرآن را بخواند، اگر اربی نمی دانید ترجمه ی آن را بخوانید.
می توانید برای روشن تر شدن ماجرا دنبال آیه های
کشتار،تاراج،برده داری و هتا تجاوز در قرآن بگردید.
یک دیکتاتوری و به ویژه یک ساختار توتالیتر پایه و ستون هایش
بر پلیدکاری،تباهکاری و ویرانگری استوار است.

اگر سخنان من را باور ندارید،خوب می توانید یک آزمایش
ساده و پرهزینه را انجام بدهید،همین فردا به همه ی
دوستان و آشنایان خودتان بگویید که یک دگراندیش هستید
و یا بگویید که یک خداناباور هستید،آیا شما ریسک این آزمایش
ساده ولی پر هزینه را می توانید بپذیرید؟
گمان کنم که پاسخ خودتان را بی آن که آزمایشی انجام
داده باشید خواهید یافت،چون برپایه ی تجربه ی گذشتگان
و جهانیان می دانید که این کنش شما می تواند برانگیزاننده ی
واکنشی شدید و هتا کنترل ناپذیر باشد.

دلیل نمی شود چون شما چیزی را مقدس می دانید
کسی نتواند درباره اش نقد و انتقادی داشته باشد
ما این جا هستیم تا همه ی تابوها و بت ها را بشکنیم
شاید این خوشایند برخی نباشد و قرار هم نیست که همه
چیز خوشایند آنان باشد.

۹-۴-۲۵۷۵ پارسی

نوفه چیست؟

نوفه در زبان انگلیسی همان نویز است که به مانک سدای بلند
و ناخوشایند ،قیل و قال و همهمه می باشد.
نوفه در الکترونیک،نشانک(سیگنال) نا خواسته ای است که وارد
سیستم مخابراتی می شود و یا در درون آن پدید می آید و در
دریافت نشانک های(سیگنال های) خواسته،اختلال پدید می آورد.
نوفه در آکوستیک،به هر سدای بیرونی که در دریافت سداهای
خواسته،اختلال پدید می آورد،گفته می شود.
+
نوفه در زبان پارسی،شور و غوغا و سدا و آواز بلند را گویند.

بن مایه:
پای نوشت در رویه ی شماره ی ده
در نسک لیزر و کاربردهای آن
ترجمه ی رضا پرورش
نوشته ی کورت اشتلینگ
kurt R.stehling
نشر اندیشه-تهران ۱۳۵۱

۹-۴-۲۵۷۵ پارسی

هنوز از گذشته نگسسته ایم و سنت ها را نشکسته ایم

سنت ، خواستار آن است که با توجه به پایه ها و مایه های
ریشه دارش به ارزش ها و هنجارهای کهنه و تجربه شده
باز گردد و آن ها را پی بگیرد و البته که همه ی آن ها
را نیز خوش می دارد.
هازه ی ما به مانند هازه های نوین،از گذشته اش نگسسته
و سنت ها را نشکسته است،بلکه می توان گفت
هنوز هم به رغم جنبش ها و دگرگونی های گوناگون
زیر آوار بسیاری از سنت های بازدارنده ی تاریخی خود
له شده و هنوز نتوانسته است برای پاسخگویی به
نیازهایش به ساختارهای دموکراتیک ،سازمان یافته
و شهروندی(مدنی) دست یابد.
از این رو هازه ای است درگیر تاریخ کهنه و پیشانوین
و البته نادموکراتیک که زیر سایه ی سنجه ها،هنجارها
و ساخت های کهنه می باشد.

بن مایه:
از رشته نوشتارهای مهمد مختاری

نکته:مهمد مختاری در کشتارهای زنجیره ای به دست ماموران
امنیتی رژیم ننگین اسلامی در دهه ی ۱۳۷۰ کشته شد.

۹-۴-۲۵۷۵ پارسی

خفه خون گرفتن رژیم ننگین اسلامی

رژیم ننگین اسلامی تا پیش از رسیدن به سازش هسته ای
پشت سر هم از برق هسته ای و از فناوری هسته ای و از انرژی هسته ای
سخن می راند و داد می زد که قدرت های جهانی نمی گذارند که ما به
دانش و فناوری هسته ای دست پیدا بکنیم.
ولی پس از سازش هسته ای،گویی رژیم ننگین اسلامی خفه خون
گرفته است و دیگر نشانی از آن سخن پراکنی های پیشین اش نیست.
چرا دیگر از تولید برق هسته ای نمی گویند؟
چرا دیگر به دنبال ساخت نیروگاه ها و توانگاه های هسته ای نمی روند؟
بی شک می توان گفت که همه ی داد و فریادهای رژیم ننگین اسلامی
برای فریب همگانی بود تا بتواند پنهانی به جنگ افزار هسته ای
وتوان ویرانگر هسته ای دست یابد و دست به ساخت بمب هسته ای
اسلامی بزند،اکنون که دستش از رسیدن به بمب هسته ای کوتاه
شده است،دیگر از آن داد و فریادهای پیشین، هیچ خبری نیست.

۵-۴-۲۵۷۵ پارسی