کوتاه بودن دست امام زمان از دسترسی به جهان ما

ای امام زاده نشده،ای امام زمان
تو کی خواهی آمد؟
شنیده ام که در چاهی گیر افتاده ای
آن هم درون چاهی بی ته
سوار بر کدامین اسب سپید رنگ تیره بختی خواهی آمد؟
آیا ابزار کارت را با خود خواهی آورد؟
شمشیر و داغ و درفش را در کدامین جیب گشادت خواهی گذاشت؟
قرآن تازه ات را با خون کدام یک از کشتارشدگان خواهی نوشت؟
این همه خونخواری و کین خواهی ات برای چیست؟
چرا به زور کشت و کشتار و شکنجه هم که شده است
می خواهی اسلامت را به درون مغزمان فرو کنی؟
چندین بازار برده فروشی را به رسم پیامبر اسلام بر پا خواهی کرد؟
+
شانس آورده ایم که تو در درون همان چاه افسانه ای
برای ابد گیر افتاده ای و تنها در میان افسانه ها برای
خودت کاره ای هستی و داری از درون همان چاه برای
خودت کلی فرمانروایی می کنی.
ولی گویا از یاد برده ای که هم چنان دستانت از دسترسی به جهان ما کوتاه است.

نکته:
این ،نوشته ای است انتقادی درباره ی دین و خرافه
که در این جا تاکید بیشتر بر روی خرافه ا ی به نام امام زمان است.

۴-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements