آمادگی در برابر واکنش های اربابان

روشن است که این کار(پیدایش هسته های پایداری) خترهایی را
هم در بر داشته باشد چون امکانش هست که اربابان از گسترش
گروه های ناساز(مخالف) آگاه شوند.
امکان هم دارد که آنان از این رخدادها آزرده نشوند زیرا نقشه ی
آن ها برای نابود کردن جانوران زمینی تا آن زمان به خوبی پیش
می رفته است.
ولی ما باید برای واکنش های آنان(اربابان)آماده باشیم
ما می باید نه یک ستاد فرماندهی بلکه ده ها و سدها ستاد فرماندهی
داشته باشیم که هر یک بتواند روی پای خودش بایستد،شورا می باید
پراکنده شود(باشد)و هموندان خود را به سفرهای گوناگون بفرستد
و تنها گهگاه و آن هم باپروا(با اهتیات) نشستی داشته باشد.

بن مایه:
نسک برکه ی آتش
نوشته ی جان کریستوفر
رویه های ۱۷و ۱۸
ترجمه ی زمان

۲۹-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements