زمان نبرد بزرگ،کی خواهد بود؟

در ذهن یک خداباور،تنها یک پاسخ کلی به همه ی پدیده ها وجود دارد
و آن خدا است،شما نیز مانند من تجربه ی زیستن در میان خداباوران
را داشته اید و دارید،ذهن آنان کنجکاوی کمتری نسبت به یک خداناباور
دارد چون آن ها باورمند به بازیگردانی به نام خدا هستند و ریشه ی
هر پدیده ای را در اراده ی یک آفریدگار فرامادی می بینند.
خوب برای یک فرد تنبل و کمتر کنجکاو، بودن یک پاسخ کلی
برای هر پرسشی، ساده ترمی نماید تا بودن پاسخ های زیاد.
زمانی که یک خداباور ببیند که یافته های تجربی و دانشی
همخوانی با باورهایش ندارد،به سختی با آن ها در ستیز خواهد بود.
دانش و آگاهی دارد به پیش می رود و داریم پله پله به گشودن راز کیهان
و چگونگی ساخت یافتن آن و به شکافت و درک ژرف مفاهیم بنیادی فیزیکی
نزدیک و نزدیک تر می شویم.
انگاره ی خدا در زمانه ی کنونی در نبرد با خردگرایی به سر می برد
و می داند که فردا و فرداهای سختی پیش روی دارد
برای همین هم شمشیر را از رو بسته است
و دارد واپسین تلاش هایش را برای زنده ماندن انجام می دهد.
کسی چه می داند که زمان نبرد بزرگ،کی خواهد بود؟

۱۰-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements