کاریکاتوری از موسای پیامبر،دستان درخشان موسا

8

در نوشته های دینی آمده است که موسا دارای دستی درخشان
بود که در اربی نام این شگفتی آفرینی موسا را ید بیضا می گویند.
در این کاریکاتور خواسته ام به دست درخشان موسا
اشاره ای داشته باشم و چراغ راهنمایی موجود در این کاریکاتور نیز
نشانگر آن است که پیامبران ، خودشان را راهنمای همگان می دانستند.

۲-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements