ناکام ماندن رژیم اسلامی در دستیابی به بمب هسته ای

پیرمردی در اتوبوس می گفت که چرا نباید کشور ایران(رژیم اسلامی)
بمب و جنگ افزار هسته ای داشته باشد؟
پاسخ بسیار روشن است
چون رژیم اسلامی به همراه چندین میلیون از ایرانیانی که مزدوری
رژیم اسلامی را می کنند همواره به دنبال گسترش،رواج و ماندگاری
تروریسم اسلامی است.
اکنون من پرسشی از شما دارم،آیا کسی که مسلمان نباشد می تواند
زندگی آسان و آسوده ای در ایران داشته باشد؟
تلاش رژیم اسلامی در دستیابی به بمب هسته ای،برای به گروگان
گرفتن آزادی خواهان ایرانی بود وگرنه سایر مردم ایران که همواره
پشتیبان رژیم اسلامی و مافیای اسلامی هستند.
ما در ایران چند میلیون کارمند،بسیجی،پاسدار و هزب اللهی داریم
که همه ی آن ها دل در گرو مافیای اسلام و پول توجیبی های رژیم اسلامی دارند.

از این همه که بگذریم ، در گل ماندن رژیم اسلامی و ناکام ماندنش
در دستیابی به بمب هسته ای ،رخداد بسیار فرخنده ای بود.
امید است که از این پس مافیای اسلام و همه ی پشتیبانانش
شکست های دنباله دار و گسترده تری را تجربه بکنند.

۲۷-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements