تنها کاربرد یک مسجد

چند روز پیش در شهر،در به در به دنبال توالت همگانی می گشتم
چرا که پیشاب(ادرار) داشتم و کم مانده بود که پیشابم سرریز شود
سوزش و انباشت پیشاب در مثانه ام به اندازه ای بود که دندان هایم
را به هم فشار می دادم تا این که از پیرمردی سراغ توالت همگانی را
در آن نزدیکی ها گرفتم و آن مرد ، مسجدی را نشانم داد که توالتش باز
بود و من نیز راهی آن مسجد شدم تا خودم را آسوده بکنم.
پس از بیرون آمدن از دستشویی مسجد،اهساس می کردم که بسیار
سبک شده ام،اگر تا پیش از این از من می پرسیدند که مسجد چه
کاربردی می تواند داشته باشد،می گفتم که هیچ.
ولی اگر اکنون کسی همان پرسش را از من داشته باشد
خواهم گفت:
مسجد تنها یک کاربرد دارد و آن هم دستشویی و توالت آن است که
می تواند به کار مردم بیاید،به جز آن هیچ کاربرد سودمند دیگری ندارد
و کانون زیان رسانی، نادانی گستری و نادان سازی است.

۲۷-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements