الله،خداوندی بیدادگر

در این جا به بررسی سوره ی تاها می پردازیم.

در تازینامه آمده است:
کسانی که از یادکردن الله و نامش رویگردان شدند
سزاوار زندگی بسیار سخت،پر دردسر و دشواری هستند
و در روز رستاخیز(قیامت) کور و نابینا خواهند بود.

در این جا بسیار روشن است که الله پیش از مهاکمه ی
یک انسان او را نابینا و کور خواهد کرد.

شما انتزار دارید رژیمی مانند رژیم اسلامی که پیرو همین
الله است،چشمان مخالفانش را در نیاورد؟
+
خود همین الله در تازینامه گفته است که این آدم و هاوا(حوا)
را گمراه کرد و گولشان زد و آن ها را از بهشت بیرون راند.
+
و خود همین الله است که سرنوشت مردمان را در دستانش
گرفته است و می گوید که از این پس دشمن هم باشند.
و در دنباله اش می افزاید که برایشان راهنما و هدایتگری
می فرستد و کسانی که پیرو هدایت های الله و راهنمایی های
هدایتگران باشند،گمراه و دردمند نخواهند شد.
و اگر رویگردان از هدایت های الله شوند،زندگی سخت و پردردی
خواهند داشت و در روز رستاخیز کور و نابینا خواهند بود.
+
در این جا می بینیم که این الله ، دگراندیشان و ناباوران
را در روز رستاخیز کور و نابینا خواهد ساخت.
و آن فرد بیچاره خواهد گفت:چرا من را نابینا ساخته ای؟
و جرم من چه بوده است؟
و به او گفته خواهد شد که ما این همه نشانه و آیه را به
تو نشان دادیم و تو آن ها را فراموش کردی
و ما نیز امروز تو را فراموش خواهیم کرد.
+
آیا در این جا اندازه ی دهن کجی الله به اندازه ی دهن کجی
یک آدمی است که نادانسته چیزی را فراموش کرده است؟
و افزون بر این، الله آن آدم را پیش از آن که دادگاهی کند
نابینایش نیز کرده و فراموشش هم کرده است؟
آه چه خداوند بیدادگری.
+
در تازینامه بسیار با چنین نوشته ای برخورد می کنیم که:
ما کسانی را که به ما باور ندارند و مخالف و ناساز با ما
و دگراندیش هستند،این گونه کیفر می دهیم.

در این جا گفتن این نکته فراموش نشود که
همیشه در تازینامه، فرد سومی سخن می گوید
و یا می بینیم که گهگاه به جای واژه ی خدا و واژه ی
من،واژه ی ما به کار برده می شود.

بررسی سوره ی تاها-از آیه ی ۱۲۴ به آن سو

بن مایه:
این نوشته ریشه گرفته از ویدیوهایی است که در اینترنت
و تارنمای یوتیوب، با نام بازگشایی تازینامه انتشار یافته اند.

۲۷-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements