یک آفریدگار یا چندین آفریدگار؟

در سوره ی مومنون ،آیه ی ۱۴ می بینیم که آمده
خدا بهترین آفرینندگان است.
و یا در سوره ی سافات،آیه ی ۱۲۵ از خدا با نام بهترین
آفرینندگان یاد شده است.

در این دو آیه می بینیم که آمده ،خدا بهترین آفرینندگان است
خوب به روشنی در این جا به این اشاره شده است که
آفرینندگان دیگری هم به جز خدا وجود دارند.

ولی در سوره ی زمر،آیه ی ۲۲ می بینیم که خدا،آفریدگار
همه چیز دانسته شده است.

بیایید پیش از آن که چیزی را چشم و گوش بسته پذیرا باشیم
ریزبینانه آن را بررسی بکنیم.

۲۲-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements