بهناز شرقی نمین،زنی که به دست پاسداران کشته شد

بهناز شرقی نمین نام زنی است که برای دیدار برادر زندانی اش
در قزل هسار به آن جا رفته بود ولی پاسداران نمی گذاشتند تا
برادرش را ببیند.
ولی این زن پای فشاری زیادی بر این داشت که برادرش را ببیند
و در برابر این پای فشاری بهناز شرقی نمین، یکی از پاسداران
به او می گوید که اگر کوتاه نیایی و از این جا نروی خردت می کنم.
و چون پاسدارها پای فشاری این زن را می بینند و از این که او
از خواسته اش کوتاه نمی آید،خشمگین می شوند و سر(کله ی)
آن زن را لابه لای در بزرگ آهنی می گذارند و با بستن آن در آهنی
کاسه ی سر این زن را خرد می کنند.
در آن هنگام دو فرزند آن زن در کنارش بودند.
زمانی که ما می گوییم ، این پاسدارها و بسیجیان آدم هایی
هستند که از شرف بویی نبرده اند،شماری آن را نمی پذیرند.
یادآوری این نکته نیز می تواند دیدگاه شما را دگرگون کند
پس از کشته شدن این زن به دست پاسداران،برانکاردی را که
با آن،بهناز را جا به جا کرده بودند را آتش می زنند،چون آن
پاسدارها آن زن را ناباور و ناپاک می دانستند.
آری این تنها یک نمونه ی روشن از کارنامه ی ننگین رژيم
اسلامی است.

بن مایه:
این نوشته ریشه گرفته از تارنمای ایرج مسداقی می باشد.
irajmesdaghi.com

۲۲-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements