کاریکاتور امام زمان

3

این کاریکاتور ساده از امام زمان را قرار بود سه یا چهار روز
پیش از این منتشر کنم ولی زمانی برای این کار نداشتم
اکنون که زمان برای انتشارش را دارم،آن را امروز انتشار می دهم
و چه روزی بهتر از روز آدینه که باور برخی مسلمانان بر این است
که امام زمان افسانه ای در یک آدینه روز پیدایی خواهد یافت
و خودش را آشکار خواهد کرد.
اکنون که امام زمان افسانه ای خودش را نمی نمایاند
من دست به کار شده ام تا کاریکاتورهای امام زمان را
پیش چشم باورمندانش بیاورم.

۲۰-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements