تفسیر تازینامه یا ماست مالی کردن چاله های موجود در تازینامه

در تازینامه نزدیک به ۱۳۸ تا ۱۴۸ بار این نکته آمده است که
تازینامه کتاب و نشانه ای روشن و آشکار است و نیازی به تفسیر
ندارد ولی این تفسیرگران تازینامه می خواهند به ماست مالی
کردن تازینامه بپردازند.
کسی که دارد زیر نوشته ای را خت می کشد یا انتقادی و پرسشی
نسبت به آن نوشته دارد و یا آن نوشته را می پسندد.
زمانی که اسلام گرایان فهمیدند که دانش آدمی دارد پیش می رود
شمار تفسیرگران تازیانه رو به فزونی گذاشت،آن ها می خواستند
به ماست مالی چاله چوله های تازینامه دست بزنند.
الله در تازینامه همواره باورمندان به اسلام را پند و اندرز می دهد
و تجربه نشان می دهد که خدا هیچ توان و نیرویی ندارد چرا که
در آن هنگام می بایست بتواند دگراندیشان و ناباوران را به
بندگی و پیروی از خودش وادارد و اندیشه هایشان را
دگرگون سازد، پس چون توانش را ندارد
همواره باورمندان به اسلام و الله را پند و اندرز می دهد
و تنها کاری که از دستش بر می آید
این است که ناباوران را به شمار نیاورد.

بن مایه:
این نوشته ریشه گرفته از ویدیوهایی است که در اینترنت
و تارنمای یوتیوب با نام بازگشایی تازینامه انتشار یافته اند.

۲۰-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements