پیکر لرزان بوقلمون ها

پیرمردی سه بوقلمون پای بسته را که درون یک گونی گذاشته بود را
با خشونت بیرون آورد و آن ها را روی زمین انداخت.
می توانستی پیکر لرزان بوقلمون ها را ببینی،اگر انسان بودن ینی این
که جانداران دیگر را به بند بکشی،آنان را آزار بدهی و به خرید و فروش
آن ها بپردازی و یا از آن ها خوراکی های خوشمزه و لذیذ بسازی
از این شرم دارم که من را انسان بنامند.
اگر انسان بودن ینی این،آری من شرم دارم که خودم را انسان بدانم.

۵-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements