چشم های زیادی در پیرامونمان کاشته اند

در هر جایی که باشی
سیستمی،ساختاری،شبکه ای وجود دارد که می خواهد همگان
را به کنترل خودش در بیاورد و آنان را بپاید و به این آگاهی
داشته باشد که آنان چه می کنند و چه نمی کنند؟
تازگی ها چشم های زیادی در پیرامونمان کاشته اند تا از ما توان
کوچک ترین کارهایی را که می خواهیم به خواست و میل خودمان
انجام دهیم را بگیرند.
این چشم ها را در همه جا کاشته اند تا به ما آزادی جویان بفهمانند
که آنان همه جا هستند و ما را می پایند و از این راه می خواهند
تخم ترس و دلهره را در دل هایمان بکارند.
آن ها می خواهند هتا در خلوتمان نیز با ما باشند و ما را تنها نگذارند
آنان هتا خواهان ستاندن هر گونه آزادی از ما هستند.
ولی من مانند سایرین بی تفاوت به پیرامونم نیستم و نمی توانم
دیدگانم را به روی چنین گستاخی هایی ببندم.
من نمی توانم بپذیرم که روزی برسد که سیستم و ساختار
هتا بخواهد به درون اندیشه و مغزم نیز نفوذ بکند.
این ها هر اندازه هم که چشم گرداگردمان بکارند
باز گوشه و کناری،کنجی،زاویه ای پیدا خواهد شد که
در دیدرس آنان نباشد.
و ما هم چنان امیدوارانه داریم در لایه های زیرین
زندگی می کنیم.

۳-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements