ما سر بر خواهیم آورد

ما دگراندیشان در ایران باید سربرآوریم و به پا خیزیم و نگذاریم
مافیای اسلام به زیاده خواهی هایش دنباله بدهد.
با سدای بلند می گویم که دیگر مسلمان نیستم و از دین اسلامی
که آن را از کودکی به زور در شناسنامه ام گنجانیده بودید خسته شده ام
تا کی باید به زور برچسب اسلامی را در شناسنامه ام ، داشته باشم؟
می خواهم از شناسنامه ام این برچسب ننگین اسلام را بزدایم
آری من یک بی دین،یک بی خدا و یک مرتد هستم.
و نزدیک به ده کاریکاتور نیز از مقدسات اسلامی(پیامبر اسلام و امام زمان)
کشیده ام و همه ی مقدساتی را که با آن ها زندگی را بر ما تیره ساخته اید
را به چالش کشیده ام.
هتا نزدیک به سه تازینامه(قرآن) را هم پاره کرده و سپس به
آتش کشیده ام.
همه ی این ها نشانگر آن است که من هیچ نیازی به یاوه های دینی
دم و دستگاه دین ندارم ،من می خواهم در زمان کنونی زندگی بکنم
و نمی خواهم آزادی من با مرزبندی های دینی ،کرانمند شود.
شماها که هستید، که بخواهید در زندگی برای همگان نسخه بپیچید؟
گمان نکنید که با داد و بیداد و فریاد وا اسلاما سر دادن می توانید
ما را از راه به در بکنید،نه.
یک زمانی،یک جایی باید در برابر زیاده خواهی شما دین پرستان
ایستاد و جلوی تمامیت خواهی شماها را گرفت.
به خبرها نگاهی بیندازید،گویا تروریسم اسلامی توانسته در
کشور بلژیک دست به بمب گذاری در متروی بروکسل بزند
و شمار زیادی نامسلمان را به کام مرگ بکشاند.
آیا مافیای اسلامی گمان می کند با این کارها ، دیگر کسی پیدا نخواهد شد
که کاریکاتور پیامبر اسلام را بکشد؟
خود من نزدیک به پنج یا شش کاریکاتور ساده از پیامبر اسلام کشیده ام
خوب این بهترین پاسخ به تروریسم اسلامی است که بدانند،ما از آنان
نترسیده ایم و نمی ترسیم.
تا کی باید بنشینیم و بیننده ی آن باشیم که مافیای اسلامی
شاخ و برگ پیدا بکند؟
آیا نباید تیشه به ریشه ی این مافیای اسلامی زد؟
ریشه ی درخت تروریسم اسلامی، شاید کلفت تر از آن چیزی باشد
که می توان پنداشت ولی با تبری برنده و بزرگ می توان آسیبی
جدی به ریشه های تروریسم اسلامی زد.

و من هم چنان شارلی هبدو هستم.

۳-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements