امروز ،کشور بلژیک،قربانی تروریسم اسلامی شد

اسلام، بنیادش بر ویرانی،تباهی و تروریسم استوار است
فرمان جنگ مقدس(جهاد)در جای جای تازینامه دیده می شود
در تازی نامه(قرآن)،فرمان داده شده است تا باورمندان به اسلام
به جنگ با ناباوران(کافران) و دگراندیشان بروند.
بارها در همین بنیادنامه ی تروریسم اسلامی که نام آن تازینامه(قرآن) باشد
فرمان به کشتار،شکنجه و ترور ناباوران(کافران) و دگراندیشان داده شده
است ،اگر سخن من را نمی پذیرید می توانید به نوشته ی من در این زمینه
با تیتر:
بازگشایی تازینامه،نگاهی به ریشه های ننگین و پلید اسلام

نگاهی بیندازید.

اسلام و مافیای اسلامی به هرجایی گام نهاده،آن جا را به ویرانی
و تباهی کشانیده است،میدان دادن بیش از اندازه به مافیای اسلامی
و اسلام گرایان در اروپا و سایر کشورهای آزاد،پیامدی به جز گسترش
دامنه ی تروریسم اسلامی به دنبال نداشته است.
دیروز فرانسه(شارلی ابدو) و امروز بلژیک، قربانی تروریسم اسلامی شد.
تروریسم اسلامی اگر ریشه کن نشود به مانند یک بیماری واگیردار
و مرگبار ،جهان را در کام خود خواهد کشید.
من یک آزاد اندیش و آزادی خواه ایرانی ام که خود قربانی
تروریسم اسلامی هستم.
و در ایران زندگی سختی را می گذرانم و هر یک روز زندگی در ایران
برای من به مانند یک سال می گذرد.
برای یک آزادی خواه ،زندگی در یک مکان ناآزاد،دست کمی از زندگی در
یک سیاهچال و شکنجه گاه ندارد.

من و کسانی هم چون من که قلبشان همواره برای آزادی می تپد
به دنبال راهی برای گریختن از چنگال رژیم اسلامی هستند.
ولی راه ها یا بسته اند و یا گذر از آن راه ها بسیار بسیار سخت است.
آیا بهتر نیست که کشورهای آزاد جهان، آزاداندیشان و انسان های سکولار
را به پناهندگی و شهروندی بپذیرند تا کسانی که به دنبال بنیادگرایی دینی هستند را؟

۳-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements