موشک پرانی رژيم اسلامی و افتخار به داشته ها و ساخته های دیگران

رژیم اسلامی ،چند روز پیش دست به یک موشک پرانی زد
به گفته ی رژیم ننگین اسلامی،این موشک دوربرد و بالستیک
بوده است،هتا روی این موشک نوشته بودند که
کشور اسراییل باید نابود شود و سپس یک پاسدار (سپاهی)که
بلند پایه هم بوده است.
گفته بود که ما این موشک را برای نابودی اسراییل ساخته ایم.
مافیای اسلامی در ایران دست به چنین کارهایی می زند و سپس
از این که رژيمی تروریستی خوانده می شود ،گلایه مند است.
دار و دسته ی رژیم اسلامی با خودشان چه گمان کرده اند؟
گمان می کنند ارتش کشورهایی چون آمریکا و اسراییل کاغذی اند؟
و در برابر رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی
هیچ کاری از دستانشان بر نخواهد آمد؟

موشک پرانی هایی از این دست ، کار درماندگان و کسانی است
که چاره ای جز این کارها برای بزرگ نشان دادن خودشان ندارند
کشورها و کسانی که دارای فناوری پیشرفته ی موشکی هستند
خاموش اند و چیزی نمی گویند،آن هنگام کره ی شمالی
و رژیم اسلامی فناوری های دست چندم و کپی شده ی
کشورهای پیشرفته را به رخ آنان می کشند.

شماهایی که این همه از تمدن اسلامی برایمان داستان می بافید
می توانید تنها یک نمونه از دستاوردهای این تمدن اسلامی را
برشمرید؟یا نکند تنها افتخارتان، زدن برچسب اسلامی به روی
ساخته ها و داشته های دیگران است؟

۲۶-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements