روزهای تکرار شونده و چرخه ی بی پایان رخدادها و پدیده های تکراری

سرکردن با آدم های پرشمار و نافهمی که گرداگردت را گرفته اند
بسیار سخت است.
به ویژه این که هر روز مجبور هستی در کنارشان زندگی بکنی.
گویی که هرگز در این زندگی حق انتخابی نداری و باید هم بندی
سایرین در این زندگی زندان وار باشی.
درگیر شدن هر روزه با این آدم ها توان زیادی را از آدم می گیرد
و این خیلی آزاردهنده و رنجش آور است.
گویی که روزها تکرار شونده اند،چرخه ای بی پایان از رخدادها
و پدیده هایی تکراری که هیچ چیزی جز تلخی را در درونشان ندارند.

۲۶-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements