زمانی که مرد مهاجر مسلمان به روی همسرش،روغن داغ می پاشد

گفتنی است که یک مرد مهاجر مسلمان به روی زنش
روغن داغ پاشیده است.
گویا همسر این زن ۴۸ ساله به او می گوید که برگرد(سرت را برگردان)
و سپس یهویی روغن داغ را به چهره ی او می پاشد و اکنون این زن
دچار سوختگی چهل درسدی شده است.
این مرد و زن ،هر دو مسلمان و مهاجر از کشور افغانستان می باشند
که اکنون در هامبورگ آلمان زندگی می کنند.
مهمد،که همسر این زن(هما)باشد،بیکار می باشد.
به گفته ی این مرد ،او می خواسته است تا همسر او در چشم دیگران
جذاب و زیبا نباشد و برای همین هم به روی زنش روغن داغ پاشیده است.
از گفته های این مرد زن ستیز این چنین بر می آید که او می خواست
به زنش نشان بدهد که او آدم نیرومندی است.
گویا این مرد زن ستیز می دیده است که همسرش لباس های گوناگون
می پوشد و این برای این مرد گران آمده بود و آن را مایه ی شرم می دانست
و برای همین هم تسمیم می گیرد که
با قلدری آن خوی مردسالاری و زن ستیزانه اش را به هما نشان بدهد.

آن گونه که می دانید زن در اسلام نیمه مرد و یک کالای جنسی
شمرده می شود و در خود تازینامه نیز زنان کشتزار مردان دانسته شده اند.

بایسته به یادآوری است که در کشور پاکستان که دم و دستگاه نادانی گستر
دین بسیار نیرومند است ،سالیانه چیزی نزدیک به هزار زن از سوی خانواده ی
خودشان قربانی(کشته)می شوند،چون رخدادی پیش آمده که مایه ی
بی شرمی خانوادگی دانسته شده است.
البته کاربرد واژه ای به نام شرم در این جا نشانگر آن گرایش های مردسالارانه
پدر سالارانه و ساخت های کهنی است که تا کنون پابرجا مانده اند.

آیا خواهد رسید زمانی که هتا دسته بندی به نام جنسیت نیز برافتد؟

بن مایه:
این نوشته به دست خودم می باشد ولی آگاهی های مورد نیاز را
از تارنماهای زیر به دست آورده ام.

welt.de
wnd.com
pamelageller.com

۲۱-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements