یک انسان خردگرا،هیچ نیازی به یاوه گویی های آخوندها و ملایان ندارد

من برای چگونه زیستن و شیوه ی زندگی ام از هیچ آخوند
و ملایی اجازه نمی گیرم.
آخوندها و ملایان بهتر است بروند و در رویاهایشان زندگی بکنند.
چون در میان انسان های خردگرا،هیچ گوش شنوایی را
برای یاوه گویی های خودشان نخواهند یافت.

۱۷-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements