پیامبران و گسترش مرگ اندیشی

مژده ها و نویدهای زیادی درباره ی زندگی پس از مرگ
از سوی پیامبران داده شده است.
و دادن این مژده ها کار آسانی بوده است
چون همگی این مژده ها آزمون ناپذیر بودند و نمی شد
آن ها را راستی آزمایی کرد.
البته پیامبر اسلام هم در این زمینه کم نگذاشته بود.
زندگی جاودان،بهشت،باغ،برده های جنسی و خدمتکاران
را به باورمندان به اسلام،مژده داده بود که البته این
ها همگی مژده هایی بود که درباره ی زندگی
پس از مرگ بودند.

پیامبر اسلام ، مرگ را سفری دل نشین می نامید و آن را گذرگاهی
می دانست که انتقال دهنده از جهانی پر از درد و رنج و سختی
و پایان پذیر به جهانی جاویدان و پر از لذت ها است.
همین پیامبر اسلام بود که مرگ خواهی را پایه ریزی کرد
و باورمندان به اسلام را به سوی کشته شدن
در راه الله و اسلام کشاند و باورمندان زیادی را پیرو خودش ساخت.

باید بیفزاییم که به یاری جنگ های مقدس از سوی سپاه اسلام
دیگر مسلمانان ندار و بی چیز نبودند و دیگر چشم بر
لذت های این جهان نمی بستند و با زندگی در این جهان
برای خودشان خوش بودند.

پیامبر اسلام بود که به مسلمانان یادآوری کرد که
باورمندان گریزی از مرگ نخواهند داشت.
او مرگ را چیزی هولناک و ترسناک می خواند آن چنان که
بیشینه ی مسلمانان از مرگ و دوزخ و بازخواست شدن
در جهان پس از مرگ و فشار گور بسیار می ترسند.

پیامبر اسلام،مرگ را چون کابوسی دردناک به مسلمانان
می شناساند و به آن ها می گفت بمیرید پیش از آن که
بهنجار(طبیعی) بمیرید.

مولانا بلخی در داستانی در مثنوی اشاره به این می کند که
مردمان از پیامبران گله مند بودند و می گفتند که تا پیش از آمدن
پیامبران،مردم همگی شاد بودند و زندگی آرامی داشتند.
تا این که پیامبران سر برآوردند و با یادآوری مرگ و پیشنهاد
و سپارش مرگ اندیشی،شادی را از آنان گرفتند و زندگی
را به کامشان تلخ کردند.

طوطی نقل و شکر بودیم ما
مرغ مرگ اندیش گشتیم ما
+
آری پیامبران مرگ را به درون زندگی مردم کشاندند
و تا توانستند سایه ی تلخ مرگ را به پهنه ی زندگی مردم
گستراندند و شادی زندگی را از مردم گرفتند.
تا جایی که مردم راه رهایی از این زندگی و جهان
پر از آزمون و گناه را در مرگ می دانستند.

اپیکور فیلسوف یونانی می گوید:
هیچ کس با مرگ خودش روبرو نمی شود

تا من زنده هستم،مرگ نیست
و زمانی که مرگ آمد،من نیستم

مرگ در زیست شناسی برابر است با نبود نشانه هایی
که نشانگر زنده بودن یک جاندار است و این یک چیز
قراردادی است.
اگر جانداری این نشانه ها را دارا بود ینی زنده است
و اگر آن نشانه ها را نداشت ینی که دچار مرگ شده است.

+
در تازینامه(قرآن) آمده است که خدا هفت آسمان و هفت
زمین را در شش روز آفرید.

اسلام گرایان چون نادرستی این نوشته ها و گفته ها را
می دانند دست به توجیه تراشی می زنند و برای نمونه
می گویند که:منزور از هفت آسمان همان هفت لایه ی
هوا و منزور از شش روز، شش دوره می باشد.
ولی می بینیم که پس از این توجیه تراشی، چیز دیگری
نمی توانند به توجیه های خودشان بیفزایند.

دین گرایان می گویند که خدا زنده است و نمی میرد
مگر خدا نشانه های زنده بودن را در خودش دارد؟
مگر او جاندار است؟و اگر جاندار نیست پس چگونه
می شود که زنده باشد؟
بازی با واژگان کار دل بستگان به دین و خدا می باشد
هتا گاه پا را فراتر از این می گذارند و در مفاهیم واژگان
نیز دست می برند تا بتوانند توجیهی بر نوشته های
دینی شان بتراشند.

در خود تازینامه می بینیم که خدا چون یک انسان بزرگ
دانسته شده که در آسمان بر تخت نشسته است.

بن مایه:
این نوشته، ریشه گرفته از ویدیوهایی است که در تارنمای
یوتیوب با نام من زیوس(زئوس) هستم،انتشار یافته اند.
البته پیش تر ها،این ویدیوها با نام من خدا هستم
انتشار می یافتند.
+
باید بیفزایم که در این نوشته،شیوه ی نوشتاری
خودم را به کار برده ام.

۱۱-۱-۲۵۷۵ پارسی

کوتاه نوشته ای درباره ی موج های گرانشی

نیوتون به درستی گفته بود که نیروی گرانشی خورشید
زمین را در چرخگاه(مدار)خودش نگه داشته است.
ولی او گمان می کرد که اگر خورشید ناگهان ناپدید
و ناپیدا شود،دیگر جرمی در کار نخواهد بود که زمین را
در چرخگاهش(مدارش) نگه دارد.
و در نتیجه، بی درنگ زمین در پهنه ی بی کران کیهان رها
خواهد شد.
آن گونه که می دانیم اگر خورشید ناپدید شود تا هشت دقیقه ی
دیگر نور خورشید هم چنان بر زمین خواهد تابید،چون نور خورشید
هشت دقیقه زمان می برد تا به زمین برسد.
و در این هشت دقیقه کسی نخواهد توانست ناپدید شدن خورشید
را به چشم ببیند،آیا در این مدت جرمی نیست که زمین را در
چرخگاهش(مدارش)نگه دارد؟
آیا در این بازه ی زمانی (هشت دقیقه)،نور خورشید هست
ولی جرم آن نیست؟
بر پایه ی نگر اینشتین
گرانش،خمیدگی در لبه های فزا-زمان است
که به ریخت موج و با تندی نور به هر سویی انتشار می یابد.
پس در آن هشت دقیقه ، موج های گرانشی خورشید هم چنان
بر زمین اثر می گذارند و آن را در مدار نگه می دارند.
پس ما در آن هشت دقیقه و در کره ی زمین ، هم نور خورشید
را خواهیم داشت و هم موج های گرانشی اش را.
موج های گرانشی ،جرم ها را به سوی خودشان می کشند
و در این جا موج های گرانشی برخاسته از خورشید ، زمین
را به سوی خودش می کشد و آن را در چرخگاه(مدار) نگه می دارد.
این موج های گرانشی ،خود دارای خمیدگی و کژی هایی هستند
و گرد نیستند و البته که این خمیدگی ها آن چنان هم بزرگ نیستند
که بتوان آن ها را شناسایی کرد.
مگر این که
انفجاری کیهانی رخ بدهد
دو سیاه چاله با هم برخورد بکنند
و یا ستاره ای نوترونی داشته باشیم که با تندی
بالایی در جنبش باشد.
خورشید از گاز درست شده است و نیروی گرانشی
بالایی هم دارد.

بیانگارید که سیاه چاله ای به بزرگی خورشید داشته باشیم
چه نیروی گرانشی بالایی خواهد داشت؟
اگر دو سیاه چاله داشته باشیم
یکی به بزرگی خورشید
و دیگری به بزرگی بیست و نه برابر خورشید
این دو اگر با هم برخوردی داشته باشند،چه خواهد شد؟

+
زمانی که دو سیاه چاله به هم نزدیک شوند و یا از کنار
هم بگذرند،امکان دارد که یهویی در میدان گرانشی
همدیگر بیفتند و با هم گلاویز شوند که در این هنگام
آن اندازه دور یکدیگر می چرخند تا در برخورد با هم،یکی شوند.

نزدیک به یک میلیارد و سی سد میلیون سال پیش
برخورد این دو سیاه چاله چنان خمیدگی و کژی در
موج های گرانشی پدید آورد که امروزه پس از گذشت
بیش از یک میلیارد سال،پژوهشگران توانسته اند اثر آن
بر روی زمین را آشکار سازی و اندازه گیری بکنند.

این برخورد سیاه چاله ای توانسته است به جابه جایی
یک میلیون میلیونیوم میلی متری در جرم های ریز و درشت
روی زمین بینجامد.
این اندازه از جابه جایی هتا ریزتر از اتم و هتا بسیار
کوچک تر از لرزش های در گستره ی ذره های اتمی است.
چندین پژوهشگاه در این زمینه کار می کردند که تنها
گروه پژوهشی لایگو توانست اثر لرزه های موج های
گرانشی را آشکار بکند.

آن ها به تابش و بازتابش نور لیزر در مکانی پژوهشی-آزمایشگاهی
پرداختند و توانستند با اندازه گیری لرزش های انجام شده بر
روی نور لیزر ،اثر لرزه های موج های گرانشی را
آشکارسازی و شناسایی بکنند.

بن مایه:
این نوشته ریشه گرفته از ویدیوهایی است که در یوتیوب
با نام من زیوس(زئوس)هستم،انتشار یافته اند.
البته پیش تر ها این ویدیوها با نام من خدا هستم در
یوتیوب انتشار می یافتند.
+
هم چنان باید بیفزایم که برگه ای نیز در فیس بوک به همین
نام وجود دارد.
+
نیاز به یادآوری است که در این جا شیوه ی نوشتاری
خودم را به کار برده ام.

۱۱-۱-۲۵۷۵ پارسی

بازگشایی تازینامه،نگاهی به واژگانی چون دگراندیش،ناباور و منافق

در این نوشته به بررسی سوره هزب ها(اهزاب) خواهیم پرداخت.

نبی ینی خبر رسان،خبر دهنده

در تازینامه(قرآن)،به پیامبر اسلام گفته می شود که از خدا
یا همان الله بترس و از ناباوران و دگراندیشان پیروی نکن
و هم چنین از منافقان نیز پیروی نکن.

منافق به کسی می گفتند که وارد اسلام می شد و به میان
مسلمانان رخنه می کرد و پس از این که درمی یافت،اسلام
چرند می گوید،در می رفت.
درست مانند همین مجاهدین خلق که رفتند زیر پرچم
رژيم اسلامی و خمینی و سپس همدست و همراه با آنان شدند
که در این راه نیز دست به تباهکاری های زیادی هم زدند
و چون از رژيم اسلامی گسستند
از سوی رژیم اسلامی، منافق و منافقان نام گرفتند.

دگراندیش و ناباور کسی است که چیزی را نمی پذیرد
ولی منافق کسی است که یک چیزی(باوری) را می پذیرد
و سپس آن را می آزماید و پس از آن که فهمید،چرت و پرت
است،در می رود.

الله یا همان خدا در تازینامه همیشه می گوید که دانا
بینا و آگاه است.

در تازینامه(قرآن)،به پیامبر اسلام گفته می شود که
از من پیروی کن و به من گوش کن.

در این جا باید یادآوری شود که آخوندها گاه دست به ترجمه های
نادرست از تازینامه می زنند تا خوانندگان را گمراه بکنند
از این آخوندها هر کاری که بگویید بر می آید.

سپس در این سوره داریم که آمده، الله موجودی است
که زود به هسابتان رسیدگی می کند.
+
پیرو چیزی باش که الله به تو می گوید،در این جا گویا فرد
سومی هست که این را به پیامبر اسلام می گوید و گوینده
در این جا الله(خدا)نیست.
+
توکل کن به الله

در این جا نیز باز آن فرد سوم به پیامبر اسلام می گوید
که به الله توکل کن،اگر این سخن از سوی الله می بود
بایست می گفت ،توکل کن به من.

بن مایه:
در این نوشته از فایل های ویدیویی فرود فولادوند
که با نام بازگشایی تازینامه شناخته شده اند ،کمک گرفته
شده است.
این فایل ها در تارنمای یوتیوب نیز انتشار یافته اند.

۷-۱-۲۵۷۵ پارسی

اف بی آی به دنبال هفت هکر ایرانی

در پوستری که در تارنمای اف بی آی گذاشته شده است
نام هفت ایرانی که با سپاه تروریستی پاسداران انقلاب
اسلامی همکاری داشته اند ،به چشم می خورد.
جرم این هفت تن از سوی اف بی آی،تلاش برای نفوذ به سیستم های
رایانه ای سدی در نیویورک و هم چنین ساخت بات نت و تاخت های
دیداس(DDOS) برای از کار انداختن سیستم های رایانه ای
بخش ها و نهادهای مالی در آمریکا بوده است.

نام این هفت ایرانی در زیر می آید:
امین شکوهی
همید فیروزی
اهمد فتهی
سینا کی سر(قیسر)
امید غفاری نیا
مهمد سادق اهمد زادگان
نادر سایدی(ساعدی)

گفتنی است که هر کدام از این متهمین
گرداننده(مدیر) یا کارمند تیم آی تی سک یا مرساد
هستند که شرکت هایی رایانه ای-امنیتی در رژیم اسلامی
می باشند که به نمایندگی از رژیم اسلامی و با پشتیبانی و کمک
سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی کار انجام می دهند.

در تارنمای اف بی آی آمده است که اگر آگاهی یا دانسته های
بیش تری در این زمینه دارید،می توانید آن را با سفارتخانه
یا کنسول گری آمریکا و یا خود اف بی آی در میان بگذارید.

کیفر خواستی نیز در این زمینه برای هفت ایرانی که متهم
به همکاری با سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی در
زمینه ی جرم های رایانه ای-سایبری بودند و به زیان کشور
آمریکا کار می کردند،داده شده است.

آسیب رساندن به نهادهای مالی به ارزش ده ها میلیون دلار
و تلاش برای به ختر انداختن و به دست گرفتن کنترل سدی
در نیویورک از جمله کارهایی است که این هفت تن در آن ها
نقش داشته اند.

این افراد از بات نت ها و سایر کدهای ویرانگر و زیانبار رایانه ای
و به ویژه ی از تاخت های(همله های) دیداس( DDOS)برای
پیشبرد خرابکاری های خودشان استفاده می کردند.
این ها به استخدام رژیم اسلامی(دولت ایران) در آمده اند
و شرکت های رایانه ای شان از سوی رژیم اسلامی
پشتیبانی می شود.
خرابکاری های این گروه با پشتیبانی دولت کنونی ایران(رژیم اسلامی)
از روزهای پایانی سال ۲۰۱۱ آغاز شده بود و تا میانه های سال ۲۰۱۳ دنباله
داشته است.
گفتنی است هتا اینترپل نیز آگهی هایی در این زمینه و برای
پیگرد این هفت ایرانی انتشار داده است.
نا گفته نماند که اگر این هفت ایرانی به بیرون از ایران سفر
بکنند می بایست دستگیر و سپس به آمریکا فرستاده شوند.
بر پایه ی سندهای دادگاه نیویورک ،خرابکاری های این هکرها
در برگیرنده ی آسیب رسانی به بیش از پنجاه نهاد مالی در آمریکا است.

یکی از هکرها کمک کرده است به ساخت بات نتی برای نفوذ به
سیستم های رایانه ای، که افزون بر پشتیبانی از سوی رژیم اسلامی
در این زمینه او توانسته است امتیاز ویژه ای در برابر به بار
نشستن این خرابکاری ها بگیرد.
سایر متهمان نیز در هک کردن سرورهای ناسا و سایر سرویس ها
در کشورهایی چون انگلستان و اسراییل همکاری داشته اند.

درست از زمان خرابکاری های این هکرها،اف بی آی ، وزارت دادگستری
و بخش خسوسی برای خنسا سازی این بات نت کار کرده اند و
هم چنین کمک های زیادی به سرویس دهندگان اینترنتی
برای از میان بردن نرم افزارهای ویرانگر و آسیب زا کرده اند.
و به دنبال این تلاش ها ،بیش از نود درسد از تهدیدها از میان رفته است.

افزون بر هدف قرار دادن نهادهای مالی آمریکایی
یکی از متهمان پیوسته در تلاش برای دسترسی به سیستم های
رایانه ای سد بومن در نیویورک(۲۰۱۳) بوده ،اگر چه نتوانسته است
کنترل سد را به دست بگیرد ولی توانسته به داده هایی درباره ی
این سد دست یابد که این نشان از هدف گذاری این خرابکارهای
سایبری برای آسیب رساندن به زیر ساخت های آمریکا دارد.

نکته:
این نوشته ریشه گرفته از تارنمای اف بی آی می باشد.
البته این گزارشی که در این جا آمده با افزود و کاست هایی
از سوی من همراه بوده است.

نشانی تارنمای اف بی آی
fbi.gov

۷-۱-۲۵۷۵ پارسی