کشور اسراییل دشمن ما نیست

دشمن ما کشور اسراییل نیست
دشمن ما رژیم اسلامی است
دشمن ما سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی است
دشمن ما سازمان بسیج است
دشمن ما دستگاه و ساختار نیرنگ باز،تباهکار و نادانی گستر دین است
دشمن ما تروریسم اسلامی است
دشمن ما مافیای اسلامی است
دشمن ما هر آن چیز و هر آن کسی است که خواهان سرکوب آزادی است.

۱۰-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements