آزادی خواهان در کشور ایران،در بند هستند و کسی هم نیست که فریاد رس آنان باشد

300

آزادی خواهان در کشور ایران،در بند هستند
و کسی هم نیست که فریادرس آنان باشد.

آنان در این سرزمین ویران و اشغال شده
تک افتاده اند و تنهای تنها هستند.

ما آزادی خواهان،گرفتار مردمانی شده ایم که
زنجیرها را می پرستند و با آزادی بیگانه اند.

بیایید سدای بی سدایان و فریادرس آزادی خواهان باشیم.

نکته:
در ساخت پوستر بالا
ماسک فریاد از نشانی زیر
rubenvoorhees1.deviantart.com
و نقشه ی ایران که سه رنگ باشد از نشانی زیر می باشد.
whatthafact.com

۲-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements