رای ما سرنگونی و فروپاشی رژیم ننگین اسلامی و براندازی مافیای اسلامی است

رای ما در اسفند ماه امسال،رای به سرنگونی و فروپاشی رژيم اسلامی
و براندازی مافیای اسلامی است.
بایکوت این انتخابات نمایشی-فرمایشی رژيم اسلامی می تواند
بهترین پاسخ ما به تبهکاری های مافیای اسلامی در کشور ایران باشد.

۲۲-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements