ما مالک جانوران نیستیم

ما مالک جانوران نیستیم
پشتیبان، همدم و هم نشین آنان هستیم.

فیلیپ والن

۱۸-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements