فیلم پیامبر اسلام ،امام نقی و گنبد زرین امامان

امام نقی به مردم مسلمان ایران برای استقبال
پر شورشان از فیلم پیامبر اسلام پیغام تبریکی فرستاده
و افزوده اند که شما مردم ایران بیمارانتان را
با فرغون جا به جا می کنید ولی برای امامانتان
گنبد زرین و برای پیامبر اسلام ،فیلم ده ها میلیارد تومانی
می سازید،به الله سوگند که هیچ مردمی را بدبخت تر
و درمانده تر از شما ندیدم.

بن مایه:
کارزار(کمپین)یادآوری امام نقی به شیاها(شیعیان)

۱۸-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements