تجاوزهای جنسی به زندانیان سیاسی،دگراندیش ،ناباور ،آزاد اندیش و آزادی خواه در زندان های رژیم ننگین اسلامی

هدف از تجاوزهای جنسی بازجویان،شکنجه گران،پاسداران
و بسیجی های مسلمان به مردان و زنان در زندان های
رژيم ننگین اسلامی،شکستن و خرد کردن یک فرد ،آن
هم تا پای مرگ است.
در اسلام،ناباوران،خداناباوران و دگراندیشان،بی دینان
اسیران و بردگان دارای هیچ دادیکی(حقوقی) نیستند
و جان و مال و همه چیزشان در اختیار باورمندان
مسلمان است و هر رفتار ناشایست و پلیدی از سوی
آنان نسبت به دیگران(ناباوران و دگراندیشان) روا و مجاز
شمرده می شود.
در اسلام افزون بر این که چنین کنش و رفتارهایی
زشت شمرده نمی شوند بلکه هیچ بازخواستی نیز
به دنبال نخواهند داشت.

بن مایه:
از تارنگار گزارش به خاک ایران
نوشته ی سیامک مهر

۱۸-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements