تایم اوت شدن امام زمان،کاریکاتور امام زمان

2

در این کاریکاتور، امام زمان تایم اوت شده و برای
همین هم خشمگین است.
در این کاریکاتور از امام زمان هتا با نام تایم من نیز
نام برده شده است.

۲۸-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements