ملوان زن آمریکایی و سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی

2

1

شما در فرتورهای بالا می توانید ببینید که چگونه سازمان
تروریستی سپاه پاسداران انقلاب پلید اسلامی
به زور ،روسری بر سر زن ملوان آمریکایی کرده است.
آری این تنها بخش کوچکی از تروریسم اسلامی می باشد.

۲۵-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements